rlz.life

עיריית ראשון־לציון ממוקמת במקום הראשון בכמות הבקשות לחופש המידע

כך עולה מדוח הסוקר את יישום חופש המידע בשלטון המקומי בשנת 2022. הדו"ח מתבסס על דיווחים של כ־81% מהרשויות המקומיות אשר הגישו דיווח ממונה על חופש המידע.

פורסם לפני חודשיים וחצי, יום חמישי, 14 דצמבר 2023

עיריית ראשון־לציון ממוקמת במקום הראשון בכמות הבקשות לחופש המידע מבין הרשויות המקומיות, ובמקום השלישי מבין הרשויות שענו בחיוב על אחוז הבקשות הגבוה ביותר (79.8%). כך עולה מדוח הסוקר את יישום חופש המידע בשלטון המקומי בשנת 2022.

הדו"ח, שפורסם על ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים והמינהל לתפקידים מיוחדים וממונה על העמדת מידע לציבור במשרד הפנים, מתבסס על דיווחים של כ־81% מהרשויות המקומיות אשר הגישו דיווח ממונה על חופש המידע.

על פי הדוח, מבין הרשויות שאליהן הוגשה כמות בקשות חופש המידע הגדולה ביותר, ניצבת עיריית ראשון־לציון במקום הראשון כאמור עם 783 בקשות; עיריית אשדוד במקום השני עם 738 בקשות; עיריית ירושלים לאחריה עם 677; ועיריית חיפה עם 362 בקשות.

נציין, כי בשנת 2022, בניגוד לשנה הקודמת לה, נרשם גידול משמעותי במספר הבקשות לשלטון המקומי (כ־24%), זאת מתוך מודעות לתחום והגברת השקיפות במגזר הציבורי. מעבר למגמה הכללית, ראשון־לציון, העיר הרביעית בגודלה בישראל שאף עתידה בשנים הקרובות להפוך לשלישית, נמצאת בתנופת פיתוח וגדילה בכלל התחומים – כך שאין זה מפתיע שכמות הבקשות לחופש המידע גדלו משמעותית.

יש לציין, שחלק מהרשויות כלל לא הגישו דיווח ממונה על חופש המידע בניגוד למחויב בחוק, בהן העיריות אור עקיבא, בית שאן, דימונה, טייבה, טירת הכרמל, מעלה אדומים, נצרת, נתיבות, עראבה וקלנסווה.

במקביל לעובדה שמספר הפניות בתחום חופש המידע עולה בשנים האחרונות, גם הפניות שמוגשות הן מורכבות יותר לעומת שנים קודמות ודורשות הקצאת משאבים רבים.

בחמש השנים האחרונות משקיעה עיריית ראשון־לציון בהגברת השקיפות, ואף דורגה במקום הראשון במדד השקיפות של עמותת השקיפות הבינלאומית בישראל (שבי"ל) לשנת 2023 עם הציון 100. זאת, על אף שהמדד הורחב השנה באופן ניכר ל־115 קריטריונים, 113 מתוכם עם ציון מספרי, תוך מתן דגש מיוחד על מידת השקיפות בתחום דרכי ההתקשרות עם הרשות, ממשק ידידותי למשתמש, איכות הסביבה, מכרזים, תכנון ובנייה, מידע הנדסי והיערכות לעת חירום המתפרסמים באתר העירייה.