rlz.life

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר rlz.life (להלן: האתר).

עמוד זה מפרט את תנאי השימוש באתר וכן את מדיניות הפרטיות בו. מדיניות פרטיות האתר מתארת את סוג המידע האישי אשר מתקבל ונאסף מהמבקרים באתר ומסבירה לאילו מטרות הוא משמש. כמשתמשים באתר, מחובתכם לקרוא את התנאים והמדיניות בעיון רב. אם אינכם מקבלים את הנאמר בתנאים או במדיניות הפרטיות המפורטים להלן, אנא הימנעו מגלישה באתר.

מטרת האתר העיקרית הינה פרסום כתבות, חדשות, אירועים ותכנים נוספים בארץ ובעולם, לשימוש גולשי האתר. התכנים באתר מוצגים כמות שהם, למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא, מרומזת או מפורשת. בעלי האתר אינם ערבים לדיוק, שלמות, עדכניות, התאמה, נכונות או אמיתות עובדתית של המידע המופיע באתר, כולו או מקצתו.

המבקרים הגולשים באתר מתבקשים לקרוא את התכנים בעין ביקורתית ולא לבצע כל פעולה על סמך הנאמר באתר מבלי לקבל ייעוץ מקצועי מבעל מקצוע המחזיק, במידת הצורך, ברישיון המתאים למתן היעוץ בנושא. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק או הפסד שיגרם אגב השימוש במידע, בתכנים או בשירותים שמציע האתר, ובכלל זה הפסד כספי, פגיעה ברווחים, נזק לנתונים או כל פגיעה אחרת. בעצם השימוש באתר הנכם מסכימים ומתחייבים מפורשות לפטור את בעלי האתר מאחריות לכל נזק שייגרם לכם כתוצאה מהחלטות ופעולות שתבצעו בהתבסס על המידע והתכנים המפורסמים באתר.

דפי האתר כוללים קישורים, המסומנים באופן ברור, לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי בעלי האתר ואינם בשליטתם והצהרת פרטיות זו אינה חלה עליהם. בעלי האתר אינם שולטים ואינם נושאים באחריות לתכנים שמקורם בקישורים חיצוניים לאתרי צד ג’, ובכלל זה מפרסמים המציגים פרסומות באתר. כניסה לקישורים הללו הנה על אחריותכם בלבד. בתוך כך, מובן לכם כי עליכם לנקוט באמצעי הזהירות המחייבים כדי להימנע מהידבקות בתוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים,תולעים ורושעות נוספות.

האתר משכיר שטחי פרסום לחברות מסחריות שונות. לבעלי האתר אין שליטה על התכנים הפרסומיים המופיעים בשטחי פרסום אלה ומכאן שפרסומם באתר אינו מהווה המלצה לרכישת המוצרים או השירותים המפורסמים. כמו כן עשוי האתר להכיל גם קישורים מחברות המציעות תכניות שותפים המתגמלות בעלי אתרים עבור פרסום הקישורים. רכישה של מוצרים באתר דרך קישורים אלו המתפרסמים באתר עשויה לזכות את בעלי האתר בעמלה צנועה.

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים על התכנים הכתובים באתר זה שייכות לבעלי האתר. אין להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, לתרגם או לפרסם חומר מוגן, ללא אישור מראש מטעם בעלי האתר. עם זאת, מותר לצטט באופן מוגבל מתוך החומר המוגן בהתאם לכללי השימוש ההוגן ותוך ייחוס והפניה לכתובת האינטרנט של האתר, ובלבד שהדבר לא נעשה למטרות רווח.

בעלי האתר רשאים לשנות את נושא האתר, לסגור אותו או למכור אותו, בלא הודעה מוקדמת. כמו כן רשאים בעלי האתר, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, למנוע את השימוש או הגישה לאתר ולשירותיו וכן להסיר כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר. בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לשנות את מבנה האתר, מראהו והיקף התכנים המוצג בו, מבלי שתהיה לכם כל טענה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע השינויים.

בעלי האתר רשאים לשנות את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כראות עיניהם ולפי שיקול דעתם. באחריות המשתמשים לקרוא את תנאי השימוש מעת לעת ולשים לב לשינויים. המשך השימוש באתר מבטא הסכמה למדיניות זו. בעצם השימוש באתר, הנכם מצהירים כי גלשתם לאתר מרצונכם החופשי וכי הנכם מסכימים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המיושמות בו. במידה שאינכם מסכימים לתנאי השימוש, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר.

הפרטיות שלכם חשובה לנו לאין ערוך, אנו מכבדים ושומרים עליה.

איסוף המידע באתר מתבצע, בין היתר, כאשר המשתמשים באתר ממלאים פרטים בטפסים המופיעים באתר או מעיינים בדפי האתר והתוכן המוצג בו. מדיניות פרטיות זו משתנה מפעם לפעם ומומלץ לבקר בעמוד זה לפרקים. השימוש באתר, בכל צורה שהיא, מהווה הסכמה מפורשת מצדכם לתכני מדיניות פרטיות זו.

המידע האישי שאוסף האתר לכשעצמו, או באמצעות צדדים שלישיים, כולל קבצי עוגיות ונתונים בנוגע לדפוסי השימוש באתר, כתובות דואר אלקטרוני, ובהתאם לבחירת המשתמש, גם שם פרטי ושם משפחה, מגדר ומקום מגורים. המשתמש עשוי לספק נתונים אלה לאתר בחופשיות ובצורה עצמאית, או, במקרה של נתונים בדבר דפוסי השימוש באתר, עשויים הנתונים להיאסף באופן אוטומטי, אגב השימוש באתר. אלא אם צוין אחרת, כל הנתונים הנאספים על ידי האתר הנם חיוניים לצורך תפקוד האתר. במקרים שבהם האתר מציין כי מידע מסוים איננו הכרחי, המשתמשים חופשיים שלא למסור את הנתונים מבלי שהדבר ישפיע על תפקוד האתר.

כל שימוש בעוגיות או בדרכי עקיבה אחרת על ידי האתר או באמצעות שירותים המופעלים על ידי צד שלישי נועד לשם אספקת השירות המבוקש, בנוסף לכל מטרה אחרת המצוינת במסמך זה או במדיניות ניהול העוגיות. המשתמשים נושאים באחריות לכל נתוני צד ג’ המושגים, מפורסמים או משותפים באמצעות האתר ומאשרים שיש להם את הסכמתו של אותו צד ג’ לספק את הנתונים האמורים לבעלי האתר.

בעלי האתר נוקטים באמצעי אבטחה הולמים כדי למנוע גישה בלתי מורשית, חשיפה, שינוי או השמדה של הנתונים. עיבוד המידע מבוצע באמצעות מחשבים או כלי טכנולוגיית מידע, בהתאם למטרות שלשמן הוא נאסף. בנוסף לבעלי האתר, במקרים מסוימים, המידע עשוי להיות נגיש לגורמים הקשורים בתפעול האתר, כגון מנהלי מערכת או ספקי ייעוץ משפטי, או גורמים חיצוניים, דוגמת ספקי אחסון אתרים, אשר מונו כמעבדי המידע על ידי בעלי האתר.

בעלי האתר רשאים לעבד מידע אישי בקשר למשתמשי האתר במידה שהמשתמשים העניקו את הסכמתם למטרה המסוימת. בכפוף לחקיקה במדינות מסוימות, בעלי האתר יהיה רשאי לעבד מידע אישי עד אשר המשתמש מתנגד לעיבוד כאמור, מבלי שיהיה עליו להסתמך על הסכמתו או כל בסיס משפטי אחר. כמו כן רשאים בעלי האתר לעבד מידע אישי במידה והנתונים חיוניים לצורך אכיפת חוזה עם המשתמש או כל חיוב טרום-חוזי הנגזר ממנו, במידה ועיבוד הנתונים נדרש לצורך עמידה בחובה חוקית החלה על בעלי האתר, במידה ועיבוד הנתונים הנו בקשר למשימה המבוצעת למען טובת הציבור או במסגרת סמכות רשמית שהופקדה בידי בעלי האתר אם במידה ועיבוד המידע נדרש לצורך מימוש האינטרסים הלגיטימיים של בעל האתר או צד ג’.

הנתונים מעובדים בישראל ובשרת האתר, מחוץ לישראל, וכן בכל מקום אחר שבו מי מהצדדים המעורבים בתהליך העיבוד. כתלות במיקום המשתמש, העברות נתונים עשויות לכלול העברה של נתוני המשתמש למדינה אחרת ממדינת התושבות שלו.

מידע אישי יעובד ויאוחסן למשך הזמן הנדרש לצורך מימוש התכלית שלשמה נאסף. לפיכך, מידע אישי שנאסף לשם שמירה על האינטרסים הלגיטימיים של בעלי האתר יישמר כל זמן שהוא נדרש למלא תכליות אלה.

בעלי האתר רשאי לשמור נתונים אישיים לתקופה ממושכת, כאשר המשתמש העניק את הסמכתו המפורשת לעיבוד כאמור וכל זמן שלא משך את הסכמתו. בנוסף, בעלי האתר עשויים להידרש לשמור על מידע אישי לתקופה ממושכת כל זמן שהם נדרשים לעשות כן לצורך אכיפת חיובי משפטי או בהתאם להנחיית רשות מוסמכת. עם תום משך תקופת שמירת הנתונים, המידע האישי יימחק. לפיכך, לא ניתן לממש את הזכויות לגישה למידע, למחיקתו, לתיקונו או להעברתו עם תום תקופת שמירת הנתונים.

המידע בדבר המשתמשים נאסף במטרה לאפשר לבעלי האתר ליצור קשר עם משתמשי האתר וכן לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים. בנוסף, איסוף המידע נועד להגשים את התכליות הבאות: התממשקות עם רשתות חברתיות ופלטפורמות חברתיות, פרסום, ניתוח נתונים, ניהול אנשי קשר ושליחת הודעות, הגנה מפני ספאם, שמירת גיבויים וניהולם, התקשרות מסחרית (שיווק שותפים), הצגת תוכן מפלטפורמות חיצוניות, רישום ואימות.

נתונים אישיים נאספים לטובת שימוש בנתוני המשתמשים לטובת הצגת פרסומות בצורה של באנרים או קישורי שותפים באתר, יתכן אף בהתבסס על העדפותיו האישיות של המשתמש. חלק מהשירותים המוצגים באתר עשויים להשתמש בקבצי עוגיות, אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי לזהות משתמשים, או שהם עשויים להשתמש בטכניקות מיקוד מחדש (retargeting), קרי: הצגת פרסומות בהתאם להעדפותיו האישיות של המשתמש ולהתנהגותו, לרבות אלה שזוהו מחוץ לאתר זה. למידע נוסף בנוגע לאפשרויות אלו, אנא קראו את מדיניות הפרטיות של השירותים הרלוונטיים.

בעלי האתר עשויים להשתמש בנתוניהם האישיים של המשתמשים במסגרת הליך משפטי הנדון בבית משפט או בשלבים המקדמיים לקראת דיון כאמור וזאת כתוצאה מכל שימוש בלתי הולם באתר.

האתר עושה שימוש בעוגיות, קבצי נתונים קטנים המאוחסנים במכשיר שבאמצעותו גולש המשתמש לאתר, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. לאתר שמשתמש בעוגיות יש האפשרות לזכור פרטים עליך, כגון העדפות אישיות ופרטים אישיים שלך. העוגיות עשויות להישמר לתקופת זמן מוגבלת או לתקופה ממושכת. האתר לא ניגש לעוגיות שלא נוצרו ע"י האתר. במידה ותמשיך להשתמש באתר זה הינך מסכים לשימוש בעוגיות באתר.

האתר עושה שימוש בשירות גוגל אדסנס (Google Adsense) המספק פתרונות פרסום מבית Google Inc וכן בשירות גוגל אנאליטיקס (Google Analytics), שירות ניתוח נתונים מבוסס web מבית Google Inc. שירותים אלו עושים שימוש בעוגיות העוקבות אחר השימוש באתר ודפוסי השימוש באתר ביחס לפרסומות, שירותים ומוצרים. גוגל משתמשת במידע שנאסף כדי לעקוב ולבחון את השימוש באתר כדי להכין דוחות בדבר הפעילות באתר ולחלוק אותם עם שאר שירותי גוגל. גוגל עשויה להשתמש במידע שנאסף כדי לבצע התאמה אישית של הפרסומות ברשת הפרסום שלה. ההתממשקות לגוגל אנאליטיקס כרוכה באנונימיזציה של כתובת ה־IP של המשתמשים על ידי קיצור כתובות ה־IP של משתמשים ממדינות האיחוד האירופי או ממדינות חברות בקהילה הכלכלית האירופית. רק במקרים חריגים תישלח כתובת ה־IP המלאה לשרתי גוגל ותקוצר בארצות הברית.

האתר עושה שימוש בשירות המאפשר לבעלי האתר לשמור ולנהל גיבויים של האתר בשרתים חיצוניים המנוהלים על ידי ספק השירות עצמו. הגיבויים הללו עשויים לכלול את קוד המקור ואת התוכן כמו גם את המידע שהמשתמש מספק לבעלי אתר זה. כמו כן משתמש האתר בשירות אבטחה והגנת ספאם המנתחים את התעבורה לאתר, אשר עשויים לכלול נתונים אישיים של המשתמשים, במטרה לסנן מתוכה תעבורת ספאם או סיכוני אבטחה.

האתר עשוי לעשות שימוש בתוכניות שותפים, המאפשרים לאתר להציג פרסומות עבור שירותים או מוצרים המוצעים על ידי צדדים שלישיים. ניתן להציג את הפרסומות בין אם כקישורים או כבאנרים באתר. הקלקות על הקישורים או הבאנרים נעקבים על ידי צדדים שלישיים. כדי לבחון את סוג המידע שנאסף על ידי כל שירות, אנא עיינו במדיניות הפרטיות הרלוונטיות לכל שירות כזה. כמו כן מאפשר האתר הצגת תוכן מפלטפורמות חיצוניות, סוג שירות המאפשר לך לצפות בתוכן המאוחסן בפלטפורמות אחרות ישירות מהעמודים באתר זה ולקיים עמם ממשק ישיר. סוג שירות זה עשוי לאסוף מידע בדבר תעבורה לעמודים שבהם מותקן השירות, גם כאשר המשתמשים אינם משתמשים בו.

האתר עושה שימוש בשירות גוגל פונט, שירות הצגת גופנים מבית Google Inc, המאפשר לאתר לשלב תוכן מסוג זה בעמודי האתר. גוגל אוספת מידע לגבי המשתמשים המבקרים באתר כמפורט במדיניות הפרטיות של השירות.

אתר זה מאפשר יצירת ממשק עם רשתות חברתיות או פלטפורמות חיצוניות אחרות ישירות מעמודי האתר. הממשק והמידע המושג באמצעות האתר כפופים להגדרות הפרטיות של המשתמשים בכל אחת מהרשתות החברתיות. סוג שירות זה עשוי לאסוף נתוני תעבורה עבור העמודים שבהם מותקן השירות, גם כאשר המשתמשים אינם עושים בו שימוש. באחריוכם לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר וספק שירות שכזה וכן בהגדרות הפרטיות המוגדרות בדפדפן בו הינך עושה שימוש.

המשתמשים רשאים להפעיל זכויות מסוימות ביחס לנתונים האישיים שנאספים לגביהם על ידי בעלי האתר, ובכללן את הזכויות הבאות: למשתמשים שמורה הזכות למשוך את הסכמתם בכל מקום בו נתנו הסכמתם מבעוד מועד לעיבוד המידע האישי שלהם וכן שמורה להם הזכות להתנגד לעיבוד המידע אם תהליך העיבוד נעשה על בסיס משפטי שאיננו הסכמתם המפורשת, לוודא את רמת הדיוק של הנתונים ולדרוש את עדכונו או תיקונו ובנסיבות מסוימות אף לדרוש מבעלי האתר כי נתוניהם יימחקו. כמו כן שמורה למשתמשי האתר הזכות, בנסיבות מסוימות, להגביל את תהליך עיבוד נתוניהם. במקרה זה, בעלי האתר לא יעבדו את נתוניהם לכל מטרה אחרת מלבד אחסנתם. למשתמשים שמורה זכות הגשת תלונה בפני רשות הגנת הנתונים הרלוונטית. ניתן להפנות כל בקשה לעמידה על הזכויות הנ"ל לבעלי האתר באמצעות הודעת דואר אלקטרוני.

בנוסף לנתונים הכלולים במדיניות פרטיות זו, האתר עשוי לספק למשתמשים מידע נוסף בדבר שירותים מסוימים או איסופם ועיבודם של נתונים אישיים עם הגשת בקשה.

האתר וכל שירותי צד ג’ עשויים לאסוף קבצים המתעדים את פעילות המשתמשים באתר ("לוג" מערכת) ובכלל זה נתונים אישיים (דוגמת כתובות IP) למטרה זו.

האתר אינו תומך בבקשות מסוג Do Not Track. כדי לבדוק אם שירותי צד ג’ מכבדים בקשות כאמור, אנא קראו את מדיניות הפרטיות הרלוונטיות של כל שירות.

מידע הנאסף באופן אוטומטי באמצעות האתר, או שירותי צד ג’ הקשורים לאתר, עשויים לכלול, בין היתר, כתובת IP או שמות המתחם של מחשבי המשתמשים הגולשים באתר, כתובות ה־URI (ה-Uniform Resource Identifier), מועד הבקשה, אופן שליחת הבקשה לשרת, גודל הקובץ שהתקבל בתגובה, הקוד הנומרי המעיד על מצב תגובת השרת (הצלחה, שגיאה וכיו"ב), מדינת המוצא, מאפייני הדפדפן ומערכת ההפעלה של המשתמש, קבועי הזמן של הביקור באתר (לדוגמה: משך השהיה בכל דף) ופרטים נוספים בדבר העמודים המסוימים שבהם ביקור המשתמש, עם התייחסות מיוחדת לרצף העמודים ופרמטרים נוספים בדבר המכשיר המשמש את המשתמש או סביבת ה־IT שלו.

האתר אינו מיועד ואינו מומלץ לשימוש ע"י קטינים. תנאי השימוש ומדיניות פרטיות אלו נוגעות אך ורק לאתר זה אלא אם צוין אחרת. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים במדיניות פרטיות זו בכל עת בדרך של עדכון המשתמשים באתר עמוד זה ויתכן אף בעמודים נוספים. מומלץ לבדוק עמוד זה לעתים קרובות. המשך השימוש באתר מעיד על קבלת תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו. אם אינכם מקבלים את הנאמר בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שבעלי האתר עשויים להידרש לחשוף נתונים אישיים בעקבות דרישת רשויות מוסמכות.