rlz.life

אושר מתקן הטיפול בפסולת ליד ראשל"צ

הוועדה האמונה על הפרויקט דחתה את העררים שהגישו העירייה ותושבי העיר אשר חוששים מפגיעה באיכות האוויר וריח פסולת. המתקן צפוי להקטין משמעותית את כמות הפסולת המוטמנת בנגב.

פורסם לפני חמישה שבועות, יום שני, 22 אוגוסט 2022

ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה בשבוע שעבר את העררים שהגישו עיריית ראשון־לציון ותושבי העיר נגד בניית המתקן למיון פסולת בקרבת העיר. המתקן צפוי לקום במתחם בו שוכן כיום השפד"ן ‑ מתקן טיהור השפכים של גוש דן. הזוכה במכרז להקמת המתקן היא חברת Zero Waste.

הקמת המתקן נועדה לענות על הצורך המתגבר בטיפול בפסולת של גוש דן. הוא צפוי לטפל בנפח של יותר מאלף טונות פסולת מדי יום ‑ כרבע מכמות הפסולת היומית המיוצרת באזור. חלק מן הפסולת שתגיע למתקן תועבר למחזור בעוד הפסולת האורגנית תשמש להפקת חשמל ודשנים חקלאיים. לכאורה, מדובר בהתקדמות חשובה לעבר עתיד ירוק יותר ‑ אך לא כולם משוכנעים בכך.

בערר שהגישה העירייה נטען כי לאור העובדה שברוב משקי הבית לא מפרידים בין פסולת אורגנית לפסולת אחרת, איכות הדשן שתופק במתקן לא תתאים לשימוש חקלאי. הוועדה דחתה טענה זו וציינה שהטכנולוגיה שבה יעשה שימוש במתקן משמשת מדינות רבות בעולם ‑ גם כאלו בהן לא מפרידים בין סוגי הפסולת.

טענה נוספת שהעלו העירייה והתושבים היא שפעילות המתקן תגדיל את זיהום האוויר ומפגעי הריח בחלקה המערבי של העיר ושהשפעות אלו לא נבדקו כיאות בהליך שביצעה חברת Zero Waste לבדיקת ההשפעות הסביבתיות של המתקן. גם טענה זו נדחתה ‑ הוועדה קבעה שהבדיקות שבוצעו היו מקיפות ומספיקות, עוד ציינה הוועדה כי יופעל מנגנון פיקוח ובקרה כדי להבטיח טיפול במפגעים ‑ כמו מערכות למניעת פליטה של ריחות וזיהום אוויר.