rlz.life

דירוג BDI קובע: עיריית ראשון־לציון מטפסת למקום השישי ביציבות הפיננסית וביעילות העיריות לשנת 2022 לעומת המקום השמיני בשנה קודמת

המחקר של Coface Bdi בחן את כל אוכלוסיית העיריות והמועצות בישראל והתבסס על שימוש בשלושה מקורות מידע: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דוחות כספיים של העיריות והמועצות ומאגרי המידע של חברת Coface Bdi.

פורסם לפני שבועיים, יום רביעי, 16 נובמבר 2022

חברת Coface Bdi מפרסמת את דירוג היציבות הפיננסית של הרשויות המקומיות לשנת 2022. בראש, זו שנה שנייה ברציפות, עומדת חולון.

עיריית ראשון־לציון ניצבת במקום השישי בישראל לשנת 2022 , שיפור לעומת שנת 2021 אז ניצבה במקום השמיני.

המחקר של Coface Bdi בחן את כל אוכלוסיית העיריות והמועצות בישראל והתבסס על שימוש בשלושה מקורות מידע: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דוחות כספיים של העיריות והמועצות ומאגרי המידע של חברת Coface Bdi.

החוסן הפיננסי נמדד במספר מדדים פיננסים המשקפים את יכולתן של עיריות ומועצות לעמוד בהחזר חובות. כמו-כן, נבנה מדד של יעילות פעילות שמשקף את יעילות התנהלות של עירייה או מועצה. מטרת העבודה הייתה לאתר את המועצות והעיריות בעלות פרופיל של סיכון עסקי, חוסן פיננסי מוסר תשלומים ויעילות הטוב ביותר.

דירוג עשרת הערים החזקות ויציבות פיננסית