rlz.life

אושר תקציב ראשון־לציון ל־2020: כמעט 2 מיליארד שקלים לשנה

מועצת עיריית ראשל"צ אישרה אמש (שני) את תקציב העירייה לשנת 2020 העומד על 1,987 מיליוני שקלים. 35% מתוכו יושקע בחינוך, והוקצתה תוספת של 3.5 מיליון לניקיון. קינסטליך: "אנו מגישים את התקציב הטוב ביותר לרווחת התושבים המאפשר רמת שירותים גבוהה".

פורסם לפני שלוש שנים, יום שלישי, 31 דצמבר 2019

מועצת עיריית ראשון־לציון אישרה אמש (שלישי) את התקציב לשנת 2020 והוא עומד כמעט על שני מילארד שקלים. 1,987 מיליון לעומת 1,940 מיליון בשנה האחרונה. השנה לראשונה אושר התקציב הרגיל יחד עם תקציב הפיתוח.

בעירייה מדווחים שבמהלך השנה החולפת נדרש איזון של התקציב, והוא נעשה באמצעות שלושה מקורות: ניהול אחראי ופעולות התייעלות שהניבו חסכון של 35 מיליוני שקלים, הכנסה חד פעמית מארנונה בגובה 23 מיליון שקלים במסגרת הסכם פשרה, וקיצוץ בתקציב הגמיש בתקציבי עירייה "מבלי לפגום ברמת שירותים ראויה", מדגישים בעירייה.

על אף הקיצוצים, תקציב החינוך עלה בכ־15 מיליון שקלים והוא מהווה כעת 35% מתקציב העירייה. ההוצאה העירונית לתלמיד נטו צמחה ל־4,620 שקלים לעומת 4,570 שקלים אשתקד. השנה גם הוקצתה תוספת תקציב לפעולות בניקיון בהיקף של 3.5 מיליון שקלים.

שינויים נוספים שחלו בשנה האחרונה וצוינו בתקציב: העירייה הפחיתה את השתתפותה בתקציב החברה לבטחון שעמד על 4.4 מיליון שקלים. השנה, לראשונה, תוקצב סך של 7 מיליון שקלים למימון פעולות חינוך, רווחה ונוער ממפעל הפיס.

תקציב דמי הניהול לחברה העירונית גדל השנה, בין היתר בשל ההפחתה במחירי הקייטנות והעלאת שכר העובדות.

הוצאות השכר כולל תשלומי פנסיה מסתכמות בסך של כ־997 מיליוני שקלים המהוות כ- 50% מהתקציב, לעומת כ- 975 מיליון שקלים בשנה שעברה. שינוי זה מבטא את המשך יישום הסכמי השכר שנחתמו במשק ואת עדכון תמהיל עוז לתמורה בשכר מורים ל־ 80%.

ראש העירייה, רז קינסטליך: "אנו מגישים את התקציב הטוב ביותר לרווחת התושבים. בכל בניית תקציב קיים פער בין ההכנסות הצפויות, שנאמדות באופן טבעי בשמרנות, לעומת ההוצאות הצפויות שגדלות, בעיקר נוכח גידולה המשמעותי של העיר בתושבים ובשטחים. תקציב העירייה מאוזן ומאפשר רמת שירותים גבוהה לתושבים".