rlz.life

עיריית ת"א מתחילה לחלק רישיונות להפעלת מרכולים בשבת

העייריה מיישמת את חוק העזר העירוני ופרסמה הזמנה להגשת בקשות לקבלת היתרי שבת וחג לפתיחת מרכולים. סה"כ יחולקו 164 היתרים, אשר ינתנו לתקופה של שנתיים ויהיו אישיים ובלתי ניתנים להעברה

פורסם לפני ארבע, יום רביעי, 26 דצמבר 2018

עיריית תל־אביב פרסמה לציבור בעלי המרכולים בעיר הזמנה להגיש בקשות לקבלת היתרים, וזאת בהתאם לחוק העזר בדבר פתיחתן וסגירתן של חנויות כפי שאישרה מועצת העיר בשנת 2014.

על פי ההודעה, הגשת בקשות תתאפשר החל ב־1 בינואר ועד 1 בפברואר 2019 באמצעות טופס פניה מקוון באתר האינטרנט העירוני. בין הקריטריונים להגשת בקשות: מרכולים שמנוהלים על פי רישיון עסק או היתר זמני בתוקף וששטח המכירה שלהם אינו עולה על 500 מ"ר. לצורך הגשת הבקשות הוקמה מערכת מקוונת ופורסמה מפה הכוללת את אזורי ההיתרים ופריסת המרכולים.

על פי חוק העזר, העיר מחולקת ל־9 אזורים, כאשר לכל אזור נקבעה מכסה למספר ההיתרים, ובסה"כ יחולקו 164 היתרי שבת וחג לפתיחת מרכולים ברחבי העיר. ההיתרים יינתנו לתקופה של שנתיים ויהיו אישיים ובלתי ניתנים להעברה.

במידה ומספר הבקשות להיתרים באזור מסוים יעלה על המכסה שנקבעה לאותו איזור, תתקיים הגרלה בין המבקשים בהתאם לגודלם, כך שיישמר תמהיל של קיוסקים ומרכולים, שיאפשר שירות מגוון ומתאים לצרכי האוכלוסייה השונים.

אם עלה מספר הבקשות אך לא יותר מכפל המכסה והתקבלה הסכמת רוב המבקשים, תיקבע תורנות בין מחזיקי ההיתרים. עדיפות בהגרלה תינתן למרכולים וקיוסקים בצירים ראשיים ומרכזים מסחריים, בהם קיימת בדרך כלל פעילות ענפה בשבת (מסעדות ובתי עינוג). כמו כן, הוסדר בחוק העזר מנגנון למניעת מטרדים.

יישום חוק העזר מהווה צעד נוסף במהלך שניהלה העירייה לטובת אישורו ופרסומו, שבבסיסו ההכרח לשמור על צביונה של השבת בעיר לצד המשך מתן השירותים הנדרשים לתושבים גם בשבת. "חוק העזר מבטא את הרוח התל־אביבית הדואגת לקיום יום מנוחה בשבת כערך סוציאלי במדינת היהודים, בד בבד עם מתן השירות הנדרש למימוש החופש של כל אחד ואחת ליהנות מיום המנוחה בדרכו", נמסר בהודעת העירייה.

בשנה שעברה עמד "חוק המרכולים" במרכזה של סערה ציבורית ופוליטית לאחר שבג"ץ קבע כי בתל־אביב יוכלו להיפתח בתי העסק בשבתות ובחגים. בהחלטתה קבעה השופטת מרים נאור כי "פסק הדין מבוסס על חיה ותן לחיות".

מספר חודשים לאחר מכן החליטו רשויות מקומיות ברחבי הארץ להעביר חוקי עזר עירוניים לפני שיחוקק חוק המרכולים בכנסת המסמיך את שר הפנים בנושא.

בינואר האחרון אישרה מליאת הכנסת בקריאות שנייה ושלישית את "חוק המרכולים" על חודו של קול (58 ח"כים בעד מול 57 מתנגדים) המסמיך את שר הפנים לאשר או לסרב לפתוח מרכולים בשבת.