rlz.life

פחות מ־3% מיוצאי אתיופיה נבחנו ב־5 יחידות במתמטיקה

בשנים האחרונות נרשמה עלייה ‑ אבל המספרים עדיין זעומים: מתוך 3,196 תלמידים יוצאי אתיופיה, רק 95 נבחנו ברמת 5 יחידות במתמטיקה בבגרות בתשע"ח.

פורסם לפני ארבע, יום שלישי, 27 נובמבר 2018

פחות מ־3% מכלל התלמידים יוצאי אתיופיה נבחנו ברמת חמש יחידות במתמטיקה במחזור הלימודים האחרון. מתוך 3,196 תלמידים יוצאי אתיופיה בתשע"ח ‑ רק 95 נבחנו ברמת 5 יחידות במתמטיקה. הממוצע הכללי עומד על כ־16% מהתלמידים שנבחנים במתמטיקה.

יש לציין כי בשנים האחרונות נרשם אומנם שיפור במספר הנבחנים יוצאי אתיופיה ברמת חמש יחידות במתמטיקה. בשנת 2014, למשל, רק 31 תלמידים יוצאי אתיופיה נבחנו ברמת חמש יחידות מתמטיקה, קצת יותר מ־1% מכלל יוצאי אתיופיה במחזור (2,691). ואולם, מהנתונים עדיין עולים פערים משמעותיים ביניהם לבין נתוני השיפור במספר הנבחנים ב־5 יחידות, שהפך בשנים האחרונות לאחד הדגלים המרכזיים בעבודת משרד החינוך.

בקיץ האחרון הודיע המשרד כי מספר התלמידים שנבחנו ב־5 יחידות מתמטיקה הכפיל את עצמו בתוך ארבע שנים. במשרד גם התפארו לאחרונה כי השיגו את יעדי הנבחנים שהוצבו מוקדם מהצפוי, אולם גורמים במערכת החינוך טוענים כי לא כולם נהנים מאותה צמיחה, ובהם התלמידים יוצאי אתיופיה.

בשנה שעברו נבחנו 18,050 תלמידים ברמת 5 יחידות מתמטיקה. כאמור, רק 95 מהם היו יוצאי אתיופיה. ב־2017 נבחנו 71 תלמידים יוצאי אתיופיה בלבד מתוך 16,085 נבחנים ב־5 יחידות, ומתוך 3,124 יוצאי אתיופיה במחזור י"ב. ב־2016 רק 40 תלמידים מתוך 3,131 יוצאי אתיופיה נבחנו ברמת 5 יחידות במתמטיקה. הציון של אלה שנבחנו היה נמוך במידה ניכרת משל שאר התלמידים: בשנת 2016 הציון הממוצע של כלל הנבחנים ב־5 יחידות מתמטיקה היה 84.3, לעומת 74.3 של יוצאי אתיופיה. בשנת 2015 הציון הממוצע של כלל הנבחנים היה 84.7, לעומת 77.6 בקרב יוצאי אתיופיה.

באשר לסיבות לפערים העצומים בין התלמידים, במערכת החינוך מצביעים על מתאם ישיר בין המעמד הסוציו-אקונומי של היישוב שבו מתגורר התלמיד לסיכוי להשתלב ב־5 יחידות במתמטיקה, בין השאר באמצעות תשלומי הורים גבוהים עבור שעות תגבור נוספות, וכמובן שיעורים פרטיים המחזקים את התלמידים. עם זאת, משרד החינוך מפעיל תוכניות התערבות נקודתיות ביישובים חלשים, וטוען כי בשנים האחרונות הקצה המשרד שעות לחונכות וירטואלית והוסיף אלפי שעות הוראה בכיתות לחיזוק המתמטיקה. מנגד, בארגונים ובעמותות הפועלים בעניין אומרים בצורה מפורשת: זה פשוט לא מספיק, והחלשים עדיין נותרים מאחור.