rlz.life

פורסם המכרז המוקדם להקמת תחנת כח לאספקת חשמל על בסיס גז טבעי בשטח שבין השפד"ן בראשון־לציון למתקני ההתפלה שורק

דורית הוכנר, מנהלת אגף בכיר תכנון פיסי במשרד האנרגיה: "משק החשמל נדרש לקדם תחנת כוח נוספת המונעת בגז טבעי, כחלק מצרכי המשק לשנת 2030. הקמת התחנה באתר שורק, תתבסס על תכנית שאושרה במועצה הארצית לתכנון ובנייה אחרי תכנון מקיף, ארוך ומפורט, במסגרתו הקפידו על ייעול השימוש בקרקע וכן חיסכון בתוספת תשתית הולכה. האתר המיועד ממוקם בצמוד למתקני תשתית, באזור המרכז ובסמוך לאזורי הצריכה".

פורסם לפני מספר שבועות, יום רביעי, 22 יוני 2022

ועדת המכרזים הבין משרדית להקמת תחנות כוח בראשות יובל רז, סגן בכיר לחשב הכללי, ובהשתתפות נציגי משרד האוצר, משרד האנרגיה, רשות החשמל וחברת ענבל, פרסמה את מסמכי המיון המוקדם למכרז בשיטת ה־PPP (Public Private Partnership) להקמה, מימון, תפעול ותחזוקה של תחנת כוח קונבנציונלית על בסיס גז טבעי, בהיקף של בין 600–900 MW באתר שורק כפי שיקבע על ידי רשות החשמל, בצמוד למתקני ההתפלה שורק א' ו-ב' ולשפד"ן.

המכרז מפורסם בהמשך להחלטת ממשלה מחודש אוקטובר 2020 המגדירה את הצורך בהקמת הספק ייצור נוסף באמצעות גז טבעי במשק. תחנת הכוח צפויה להצטרף לתחנות הפועלות במסגרת מודל השוק החדש (SMP), לספק חשמל באופן יעיל ולהבטיח את אמינות ויציבות האספקה הנדרשת בהתאם לתכניות הפיתוח ולצרכי משק החשמל העתידיים.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "פרסום מסמכי המיון המוקדם מהווה אבן דרך משמעותית בפעולות שמבצע החשב הכללי, ביחד עם רשות החשמל, חברת נגה ומשרד האנרגיה לצורך הבטחת אספקת החשמל הנדרשת למשק בעשורים הקרובים. הקמת תחנת הכוח בשורק, ועוד תחנות נוספות, תאפשר למשק החשמל להתפתח בהתאם לביקושים ההולכים וגוברים וליעדים המוגדרים, ומהווה חלק מתהליך המעבר מייצור חשמל מבוסס פחם למשק חשמל מבוסס גז טבעי ואנרגיות מתחדשות, בהתאם ליעדי הממשלה שנקבעו".

יואב קצבוי, יו"ר רשות החשמל: "הרשות מברכת על היציאה למיון המוקדם ומודה לחשכ"ל על שיתוף הפעולה הפורה בעניין. משק החשמל עובר וצפוי לעבור שינויים מהותיים בשנים הקרובות, וההספק שיוקם במסגרת המכרז יתרום משמעותית ליכולת לבצע את השינויים תוך הבטחת אספקת החשמל באופן אמין, יעיל ותחרותי".

דורית הוכנר, מנהלת אגף בכיר תכנון פיסי במשרד האנרגיה: "לצד קידום אנרגיות מתחדשות, משק החשמל נדרש לקדם תחנת כוח נוספת המונעת בגז טבעי, כחלק מצרכי המשק לשנת 2030. הקמת התחנה באתר שורק, תתבסס על תכנית שאושרה במועצה הארצית לתכנון ובנייה אחרי תכנון מקיף, ארוך ומפורט, במסגרתו הקפידו על ייעול השימוש בקרקע וכן חיסכון בתוספת תשתית הולכה. האתר המיועד ממוקם בצמוד למתקני תשתית, באזור המרכז ובסמוך לאזורי הצריכה. הקמתו מצטרפת לעקרונות עליהם מקפיד המשרד, ביניהם ביטחון אנרגטי ושמירה על אמינות האספקה".