rlz.life

משרד החינוך: שיעור הזכאות לבגרות בראשון־לציון גבוה מהממוצע הארצי

נתוני התמונה החינוכית: המצטיינים, האלימות והאכפתיות במערכת החינוך בעיר.

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום רביעי, 26 אוגוסט 2020

משרד החינוך פרסם הבוקר את נתוני תמונת המצב החינוכית לשנת הלימודים תשע"ט בכלל היישובים בישראל. על פי הנתונים בראשון־לציון פעלו במהלך שנת תשע"ט 82 בתי ספר, בהם למדו 37,095 תלמידים על ידי 3,337 עובדי הוראה ב־1,387 כיתות. ממוצע התלמידים לכיתה עמד על 28.9 תלמידים. כמו כן, העלות הממוצעת לכל תלמיד עמדה על 20,788 שקל. בנוסף, פעלו בשנת הלימודים 381 גני ילדים אשר הכילו 10,483 תלמידים.

אחוז הזכאים לתעודת בגרות בקרב תלמידי מערכת החינוך של ראשון־לציון עמד על 83.1 אחוז – מעל הממוצע הארצי שעמד על 69.7 אחוז. בבת־ים אחוז הזכאים לתעודת בגרות זהה לזה של ראשון־לציון, ואילו בחולון אחוז הזכאים הוא 77.4. עוד עולה מהנתונים כי 9.9 אחוזים מהתלמידים בראשון־לציון בשנת תשע"ט היו זכאים לבגרות מצטיינת, זאת בעוד הממוצע הארצי עמד על 8.8 אחוזים.

בנוסף עולה מהנתונים כי 0.3 אחוז ממחברות הבחינה בראשון־לציון נמצאו פסולות. הממוצע הארצי בנתון זה עמד על אחוז אחד. עוד מהנתונים: שביעות רצון המורים מבתי הספר העל יסודיים בראשון־לציון עמדה על 72 אחוז – נתון זהה לממוצע הארצי שעמד על 72 אחוז.

כמו כן, בראשון־לציון נרשמו 89 אחוז של התמדה בקרב התלמידים לעומת 79.8 אחוז ברחבי הארץ. בנוסף, שמונה אחוזים מהתלמידים היו מעורבים במקרי אלימות – נתון כמעט זהה לממוצע הארצי אשר עמד על תשעה אחוזים. בנוסף, נרשמו 70 אחוז של קרבה ואכפתיות בין המורים והתלמידים.