rlz.life

עכשיו זה סופי: הוועדה המחוזית אישרה את התוכנית המפורטת להרחבת קניון הבאר בראשל"צ

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה ערעור שהוגש בעניין מטעם העירייה וכ־150 בתי אב. התוכנית קודמה לאחר דחיית הערעור וכעת קיבלה אישור, תוסיף 7,408 מ"ר שטח עיקרי.

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום שני, 3 אוגוסט 2020

מחאת התושבים – שאליה הצטרפה גם העירייה – לא עזרה: קניון הבאר שבשכונת נאות שקמה בראשון־לציון יורחב, בהתאם להחלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז. זו אישרה לאחרונה את התוכנית המפורטת להרחבת הקניון, שתאפשר הוספת שתי קומות, 3,454 מ"ר מסחר, 3,454 מ"ר תעסוקה ועוד 500 מ"ר מבני ציבור.

כזכור, וכפי שפורסם במרץ האחרון, הגישו 150 בתי אב, לצד העירייה והוועדה המקומית, התנגדויות לאישור התוכנית. זאת בעוד הוועדה המקומית הקודמת – לפני הבחירות לרשויות המקומיות ב־2018 – דווקא אישרה את התוכנית. הוועדה המחוזית דנה בהתנגדויות, והחליטה להפקיד את התוכנית.

התושבים והעירייה הגישו ערעור לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה ובו טענו כי "אישור התוכנית יוביל לפגיעה בתפקוד השכונה, מבלי שהוצגו פתרונות לכשלים תכנוניים הקיימים במבנה הקניון. עניינים אלו לא הוצגו בפני הוועדה המחוזית".

בתשובה לערר טענה הוועדה המחוזית כי מדובר בתוספת מינורית לקניון, וכי תוספת השטחים דווקא אמורה לתרום לשכונה, משום שהיא תגדיל את היצע השירותים הנגישים לתושבים, לדבריה. עוד טענה הוועדה, באשר למצוקת החניה שגם עליה קבלו המערערים, כי "לא תתאפשר הוצאת היתר בנייה לתוספת שטחים ללא עמידה בתקן החניה הארצי". היא הוסיפה וציינה כי החניה סביב קניון הבאר עומדת בתקן הארצי – "ואף יותר מכך".

ועדת המשנה לעררים קיבלה את עמדת הוועדה המחוזית ודחתה את הערעור: "מאחר שלא ניתן יהיה לשלב את המסחר ברחובות השכונה, אנו סבורים כי הגדלת שטחי הקניון, באופן המאפשר עירוב שימושים במסגרתו, ייתן את המענה הראוי וההולם בנסיבות העניין", נכתב בהחלטת ועדת המשנה. לאחר שהערעור נדחה, נסללה הדרך לאישור התוכנית, וכך עשתה, כאמור, הוועדה המחוזית אך לאחרונה.

בהתאם לכל אלו, אושרה התוכנית המפורטת להרחבת הקניון, תוכנית רצ/32/58/1. התוכנית מוסיפה שתי קומות לקניון, 7,408 מ"ר שטח עיקרי, 3,790 מ"ר שטח שירות מעל לקרקע ו־10,009 מ"ר שטח שירות מתחת לקרקע. יזמית ומגישת התוכנית היא חברת בניני ישקו לבנין, והעורך הראשי הוא אדריכל מוטי כהן.