rlz.life

נהלים חדשים לחברי מועצת העיר: אסור לדבר עם עובדים בכירים בעירייה

הוראות חדשות: נאסר על חברי המועצה לייצג תושבים בפני עובדי העירייה

פורסם לפני שנתיים וחצי, יום רביעי, 12 פברואר 2020

בישיבת ההנהלה שהתקיימה אתמול (שלישי) בעיריית ראשון־לציון, התחוללה מהומה סביב הנהלים החדשים לחברי המועצה בכל הנוגע להתנהלות מול עובדי העירייה. זאת, בעקבות נוהל חדש של משרד המשפטים המחייב את כל הרשויות המקומיות בישראל.

הרקע: במועצת העיר יש 29 חברים, מתוכם 24 חברי קואליציה ומחזיקי תיקים. חברי המועצה מקבלים עשרות פניות לעזרה מצד התושבים, ומתוקף תפקידם לסייע הם פונים לאחד מעובדי הרשות, עובדי העירייה, מנהלי אגפים וכדומה. אך מתעוררים מקרים של ניגוד עניינים, ולא פעם הבקשות מתפרשות כהפעלת לחץ בלתי ראוי ביחס לעובד הרשות.

כדי למנוע מצבים מסוג זה, דנו אמש בנהלים החדשים לעיריית ראשון־לציון, לפיהם יחול איסור על חברי המועצה לייצג תושבים בפני עובדי הרשות – גם כאשר חבר המועצה מעוניין לסייע לתושב כחלק ממילוי תפקידו כנבחר הציבור. זאת כדי למנוע קשר ישיר בין חברי המועצה ובין עובדי העירייה, באופן שיקשה על עובדי הרשות למלא את תפקידם באופן אובייקטיבי וחסר פניות.

למעשה, כלל זה נועד למנוע שיבוש בעבודתם התקינה של עובדי הרשות. ההתערבות היחידה שיכולה להיעשות, היא כאשר הואצלו סמכויות לחבר מועצה והוא רשאי לפנות אל עובדי המועצה בעניינים שמסורים לסמכותו.

בישיבה אמש עלו כמה שאלות מצד חברי המועצה, כמו למשל, האם אינם יכולים לדבר עם מנהלת בית ספר, אם אינם מחזיקים את תיק החינוך. או במקרה שמחזיק תיק הרווחה רוצה לסייע לתושב העיר בעל עסק. לפי הנהלים החדשים לא ניתן יהיה לאפשר זאת, כדי שלא יהיה ניגוד עניינים.

לפי הנהלים החדשים, חברי המועצה יוכלו לפנות אל מנכ"ל הרשות, כגורם מרכזי, אשר יכווין את פנייתם לחבר המועצה שמחזיק את התיק ומשם לעובד הרלוונטי.

"פניות אלו אינן עולות לכדי ניגוד עניינים, אך לעמדת הוועדה מסקנה זו מתבקשת לצורך שמירה על סדרי המינהל התקינים והצורך להבטיח את עצמאות מילוי תפקידם של עובדי הרשות", הובהר במכתב שהועבר לכל חברי המועצה.