rlz.life

עיריית ראשון־לציון נלחמת בדירות המפוצלות: תקים יחידת אכיפה מיוחדת

מועצת העיר תקיים דיון מיוחד על דו"ח מבקרת העירייה, במסגרתו ידונו בתחום הפרוץ של פיצול יחידות הדיור בעיר.

פורסם לפני שלוש שנים, יום רביעי, 30 אוקטובר 2019

עיריית ראשון־לציון תקיים בשבוע הבא דיון מיוחד בנושאים שמופיעים בדו"ח מבקרת העירייה לשנת 2018. ישיבת ההנהלה תיערך בנוכחות כל חברי המועצה ובהשתתפות ראש העירייה רז קינסטליך.

מבקרת העירייה אחראית על בדיקת פעולות העירייה, האם נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות והיעילות לרשות המקומית.

במסגרת תפקידה יכולה מבקרת העירייה לערוך ביקורת על כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן, מועצה דתית וכל גוף אחר, שהעירייה משתתפת בתקציבו השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי ההנהלה.

אחד הנושאים הבוערים ביותר שהופיע בדו"ח המבקרת הינו התחום הפרוץ של פיצול יחידות הדיור בעיר. הנושא יעלה לדיון בישיבה ובכיר בעירייה מסר, כי בקרוב תתחיל לפעול מחלקת אכיפה מיוחדת להסדרת הנושא.

לפי דו"ח המבקרת, על מנת לקדם וליישם את מדיניות העירייה כנגד פיצולי דירות, יש למנות מפקח בנייה שיהיה אחראי על נושא פיצולי הדירות. מפקח זה מתפקידו יהיה לבדוק כל תלונה שתתקבל בנושא, וכן בניית נתונים שיכללו נכסים שבהם יש חשד לפיצול דירות, באמצעות צילום הנכס ותיעודו. בנוסף יהיה פרסום מסיבי של המחלקה לצורך הרתעה ושיתוף תושבים.

בכיר בעירייה ציין, כי בשל ריבוי פיצולי הדירות בעיר ויחידות הדיור שנבנות שלא כחוק, תוציא העירייה כבר בתקופה הקרובה, פרסום לתושבים לבוא ולהסדיר את הנכס שברשותם באופן מבוקר. "אף אחד לא יגיע וייתן דוחות בלי התרעה", הרגיע.

הבכיר הוסיף כי "תהיה מדיניות מוסדרת שהעירייה מחויבת לה על פי חוק, ואנו מתכוונים לפעול בנושא לשורשו ובוחנים בין היתר מסלול ירוק, כדי לבוא לקראת התושבים, וכדי להסדיר את הנושא עוד לפני שלב האכיפה.

"התהליך ייקח פרק זמן, אבל בסופו של דבר יש חוק ואנו נשמור עליו בעיר", אמר בכיר העירייה וציין כי תקום מחלקה מיוחדת רק לשם הסדרת האכיפה שתערוך "ביקורי פתע במבנים, צילומים של חריגות בנכס וכדומה. זוהי רק ההתחלה", סיכם.