rlz.life

המשרד להגנת הסביבה: ירידה של עד 45% בפליטות מזהמים במפרץ חיפה ב־2018

עפ"י נתוני המשרד, אשתקד נרשמה ירידה של 4%-19% בפליטת הזיהומים לאוויר ברחבי הארץ. עם זאת, 3 שריפות ענק במטמנות הפסולת בדרום גרמו לעלייה של 28% בפליטות חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים בבני אדם. כלי הרכב תרמו 44% לפליטת תחמוצות חנקן לאוויר.

פורסם לפני שלוש שנים, יום שני, 7 אוקטובר 2019

במפרץ חיפה נרשמו הפחתות מצטברות בפליטת חומרים מזהמים לאוויר של 10% עד 45% ‑ כך לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה שפורסמו היום.

מדובר בסיכום מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) שמרכזים את כלל המדידות אשתקד. בראייה רב שנתית טוענים במשרד שמאז 2012 נרשמה הפחתה של 45%-81% בשיעור המזהמים באזור המפרץ, לרבות "הפחתה של 23% בפליטות תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן (NMVOC) שמקורן בסגירת חיפה כימיקלים והפחתות שבוצעו בשמן תעשיות שמנים ובחברתל גדיב תעשיות פטרוכימיה".

מנגד, במשרד מזהירים מעלייה של 16% בפליטות תחמוצות גופרית בשל עלייה בהיקף פעילות בשמן תעשיות שמנים ועלייה של 12% בפליטות בזן.

עפ"י נתוני המשרד להגנת הסביביה, ב־2018 נרשמה הפחתה בפליטת הזיהומים לאוויר של של 4%-19%. במשרד מציינים שלוש שריפות ענק במטמנות שממוקמות בדרום (אפעה, דודאים, ירוחם), שגרמו "לעלייה בפליטות חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים בבני אדם, של 28%", כאשר כלל שריפות הפסולת (במטמנות אפעה ודודאים: שריפת פסולת צמחית חקלאית, שריפת פסולת עירונית מעורבת) תרמו בשנת 2018 ל־60% מפליטת חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים לאוויר.

"נתוני המפל"ס מחזקים את חשיבות מדיניות המשרד לצמצום היקף ההטמנה של פסולת בישראל והגדלת שיעורי המיחזור והשבת האנרגיה מפסולת. המשרד להגנת הסביבה פועל בהתאם לאסטרטגיית הפסולת החדשה, שתוביל לצמצום משמעותי של שיעור ההטמנה בישראל מכ־80% כיום ל־26% בשנת 2030", אמורי במשרד להגנת הסביבה.

תחום התחבורה ממשיך לספוג ביקורות שליליות גם השנה, ולפי פרסומי המשרד סקטור התחבורה (כבישים, רכבות, צמ"ה וכלי שיט בנמלים) תרם 44% לפליטת תחמוצות חנקן לאוויר, 33% לפליטת חלקיקים וכ־21% לפליטת חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים. "התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר מתחבורה שהמשרד מוביל, תביא להפחתה של 30% מפליטות החלקיקים מכלי-רכב. כלי שיט בנמלים תורמים 77% לפליטת מתכות חשודות או מוכרות כמסרטן", טוענים במשרד.

עפ"י הנתונים, שיעור הפליטות לנפש של תחמוצות חנקן בישראל עדיין כפולה מהפליטות לנפש באיחוד האירופי. "המקור המרכזי לפליטות מזהמים אלה לאוויר נותר תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון, שבהן עדיין חלק מיחידות הייצור פועלות ללא מתקנים מתקדמים להפחתת תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית. יש לציין שפליטות עופרת וכספית לנפש בישראל נמוכות מהפליטות ב-EU15 ב־83% וב־51% בהתאמה", אומרים במשרד.

בכל הקשור לפסולת בניין, במשרד טוענים שהם יקדמו חוק פסולת הבניין שהעביר בכנסת שעברה בקריאה ראשונה, מתוך מטרה להביא לשינוי משמעותי בשוק, שכיום סובל מפעילות פיראטית ועבריינית משמעותית.

פליטות מבתי זיקוק: השוואת פליטות מבתי הזיקוק בישראל עם בתי זיקוק באירופה, בנרמול לפי כמות זיקוק נפט גולמי, מעידה על תמונת המצב הבאה: פליטות תחמוצות חנקן בישראל דומות לממוצע באירופה; פליטות תחמוצות גופרית נמוכות ביחס לפליטות באירופה; ופליטות NMVOC ובנזן בישראל הן הנמוכות ביותר מבין המדינות שנבדקו.

פליטות בתקלות: המפל"ס כולל מידע על פליטות בתקלות. בשנת 2018 התרחשו שלושה אירועי שריפה גדולים במטמנות שהביאו לעליה של 629% בכמות הפליטה בתקלות במפל"ס בהשוואה לשנה הקודמת. בשנת 2018 דיווחו למפל"ס 83 מפעלים על פליטה בתקלה, שהם כ־15% מכלל המדווחים למפל"ס.

הפחתה בצריכת מזוט ועליה בצריכת גז טבעי: מספר מדווחי המפל"ס שהם צרכני מזוט פחת ב־23% בין השנים 2012 ל־2018 (מ־102 ל־79 מפעלים). כמות צריכת המזוט של מדווחי המפל"ס פחתה ב־83% בתקופה זו. כמות צריכת המזוט של מדווחי המפל"ס פחתה ב־13% בשנת 2018.

מספר מדווחי המפל"ס הצורכים גז טבעי עלה ב־113% בין השנים 2012 ל־2018 (מ־24 ל -51 מפעלים). כמות צריכת גז טבעי של מדווחי המפל"ס עלתה ב־123% בתקופה זו. כמות צריכת גז טבעי של מדווחי המפל"ס עלתה ב־17% בשנת 2018.

הזרמות לבריכות אידוי: בישראל פועלות 48 בריכות אידוי המשמשות כפתרון קצה לשפכי תעשייה. השפכים בבריכות אלה אינם מוזרמים לסביבה וברוב המקרים נמצאים בשטחי המפעלים (ונכללים ברגולציה של המפעלים), ולפיכך ההזרמות אל הבריכות לא מדווחות למפל"ס. כיוון שהברכות מהוות סיכון סביבתי פוטנציאלי, המשרד להגנת הסביבה ערך לראשונה מצאי של כמויות הזרמות מזהמים בשפכי תעשייה לבריכות האידוי. השוואת ממצאי המצאי עם כמויות המזהמים בשפכי התעשייה המדווחות למפל"ס, מעלה שרוב הכמות במזהמים רבים בשפכי התעשייה של מפעלי המפל"ס, מוזרמת לבריכות האידוי בשטח המפעל ולפיכך כלל לא מדווחת למפל"ס.

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין

השר להגנת הסביבה זאב אלקין: "מהנתונים ניתן לראות כי לעבודה הרבה שהמשרד משקיע במפרץ חיפה יש תוצאות חשובות. פליטת המזהמים לאוויר במפרץ חיפה ירדה בשיעור של עשרות אחוזים ולאחר עבודה רבה ומאומצת, הבאנו את בתי הזיקוק לרמת פליטת בנזן ותרכובות אורגניות נדיפות מהנמוכות באירופה המערבית. עלינו להתקדם במהירות האפשרית ביישום התכנית האסטרטגית שלנו להפחתה משמעותית בהטמנת פסולת בישראל".