rlz.life

עיריית ראשון־לציון עלתה למקום הראשון בדירוג החוסן הפיננסי והעסקי בקרב הרשויות הגדולות בישראל

בראשון־לציון אחוז גביית הארנונה הינו כ־94% ומספר העסקים לאלף תושבים עומד על 117 עסקים.

פורסם לפני שלוש שנים, יום שני, 23 ספטמבר 2019

מידי שנה חברת דן אנד ברדסטריט מדרגת את מדד החוסן העסקי של הרשויות בישראל. השנה עיריית ראשון־לציון, הנמצאת בקרב עשרת הערים הגדולות המונות מעל 200,000 תושבים, מטפסת מהמקום השלישי למקום הראשון ‑ מעיד כי הכנסות העירייה עלו, המענקים ירדו, היהושיפור בגביית הארנונה וכן יש שיפור בעודף התקציבי.

הפרמטרים לפיהם נקבע הדירוג הינם:

  1. שיעור עודף / גרעון בתקציב הרגיל
  2. שיעור גביית ארנונה
  3. דירוג סוציו אקונומי
  4. מספר עסקים לאלף תושבים
  5. שיעור מענקים לסך תקציב רגיל (הכנסות ממשרדי ממשלה ומענקים הניתנים ע"י משרד הפנים כגון מענק ניהול כספי תקין, מענק איזון, מענק בגין הקמת תאגיד מים ועוד).